Postępowanie egzekucyjne

Zapewniamy doradztwo prawne w obszarze postępowania egzekucyjnego poprzez:

  • ochronę prawną dłużnika w trakcie postępowania egzekucyjnego
  • stosowanie środków prawnych w celu ochrony przed egzekucją: skarga na czynności komornika, powództwo przeciwegzekucyjne, zażalenie na opis i oszacowanie nieruchomości, inne środki obrony
  • stosowanie środków odwoławczych od wyroków i nakazów zapłaty
  • reprezentowanie klienta przed sądami i komornikami
  • prowadzenie sprawy w kierunku wstrzymania czynności egzekucyjnych

Skarga na komornika

Skargę stosujemy w celu wstrzymania czynności komorniczych i zweryfikowania, czy te czynności nie naruszały interesów dłużnika. Skargę na komornika można składać na każdym etapie postępowania egzekucyjnego: od momentu wszczęcia egzekucji, w trakcie bieżących działań, w toku licytacji, w trakcie czynności w miejscu zamieszkania, w trakcie zajmowania składników majątku.

Powództwo przeciwegzekucyjne

Celem powództwa jest pozbawienie tytułu wykonawczego klauzuli wykonalności. Można to uzyskać wykazując, że wierzyciel po uzyskaniu wyroku, ale jeszcze przed wszczęciem egzekucji, popełnił uchybienia lub zaniedbania albo działał niezgodnie z prawem względem dłużnika. Po złożeniu powództwa prowadzone jest postępowanie sądowe, a w tym czasie czynności komornika mogą być zawieszone.

Wstrzymanie czynności komornika

Podejmujemy skuteczne sposoby w celu wstrzymania działań komornika, tj. uchyleniu zajęć egzekucyjnych, przeciwwstawieniu się wejściu komornika do mieszkania i zajęciu ruchomości, zablokowaniu licytacji komorniczej. Naszym celem jest ochrona prawna dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.