Układ w upadłości – czy jest możliwy?

14 grudnia, 2022

Układ w upadłości? Czym jest i dlaczego się go zawiera? Wiadomo, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z likwidacją majątku dłużnika, dlaczego więc wierzyciele mają zawierać z nim układ? Często dopiero po ogłoszeniu upadłości może okazać się, że z punktu widzenia wierzycieli korzystniejsze jest zawarcie układu, a nie likwidacja masy upadłości. 

W tym artykule dowiesz się, czym jest układ w upadłości, jak przebiega, a także jakie niesie za sobą konsekwencje. 

Przyjrzyjmy się układowi w upadłości oraz najważniejszym zagadnieniom i informacjom związanym z tematem.

 

Czym jest układ w upadłości?

 

Układ w upadłości może stanowić korzystną alternatywę dla dłużnika, który stał się niewypłacalny. Działa on wewnątrz procedury upadłościowej, dlatego nie ma konieczności umorzenia postępowania upadłościowego i rozpoczynania procesu układowego. Warto zapamiętać, że wniosek zawierający propozycje układowe może zarządzić częściowe lub całkowite wstrzymanie likwidacji masy upadłościowej do czasu zatwierdzenia układu. 

Przez cały proces układu w upadłości pomogą Ci przejść prawnicy mający doświadczenie w tego typu sprawach prawnych. Warto im zaufać. 

Darmowe zdjęcia Lady sprawiedliwość

 

Po co układ w upadłości?

 

Układ w upadłości zawierany jest pomiędzy upadłym a wierzycielami w sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości okazuje się, że w układzie wierzyciele zostaną zaspokojeni w większym stopniu niż w drodze podziału funduszów masy upadłości. 

 

Układ w upadłości – kto może zgłosić wniosek?

 

Zostało to uregulowane w większości w przepisach art. 266a–266f ustawy Prawo upadłościowe, zaś nieuregulowane w niej kwestie znaleźć można w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. 

Układ w upadłości może zgłosić zarówno upadły, jak i wierzyciel bądź syndyk prowadzący sprawę. Zwykle jest to jednak dłużnik, który próbuje ratować swoje przedsiębiorstwo. Warto zapamiętać, że w przypadku spółek to organ, pełnomocnik lub prokurent działa w imieniu upadłego podmiotu. Uprawnienia do złożenia wniosku nie ma natomiast udziałowiec spółki, nawet gdy większość udziałów należy do niego. 

 

Kiedy składa się taki wniosek?

 

Wniosek o zawarcie układu z wierzycielami może zostać złożony na każdym etapie postępowania upadłościowego. Jednak zgromadzenie wierzycieli zwołane w celu głosowania nad układem może odbyć się dopiero po ustaleniu listy wierzytelności. 

Propozycje układowe mogą zostać złożone również po przeprowadzeniu likwidacji majątku upadłego, ale nie może być to po zakończeniu postępowania upadłościowego. Układ zapobiega rozwiązaniu przedsiębiorstwa dłużnika, nawet mimo spieniężenia jego majątku. 

                                                                         

Kto reprezentuje dłużnika?

 

W postępowaniu, jakim jest układ w upadłości, czynności zastrzeżone w Prawie restrukturyzacyjnym dla nadzorcy sądowego lub zarządcy zawsze wykonuje syndyk. Dlatego też to syndyk reprezentuje upadłego w przypadku zawierania układu. 

Rozwiązaniem tym ustawodawca zabezpiecza prawa wierzycieli, ponieważ rolą syndyka w każdym postępowaniu upadłościowym jest zachowanie obiektywizmu. Nie może on działać na rzecz któregokolwiek z uczestników, a jedynie w celu osiągnięcia założeń stawianych postępowaniu upadłościowemu. 

Do założeń tych należy dążenie do zaspokojenia roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu, przy jednoczesnym zachowaniu przedsiębiorstwa dłużnika. Oczywiście o ile pozwalają na to racjonalne względy. To właśnie realizacji tych celów ma być podporządkowane także ewentualne zawarcie układu w ramach postępowania upadłościowego.

 

Prawnik kobiet biznesu konsultant czytania i pisania na notatkę w biurze. Prawo, usługi prawne, doradztwo, konsultacje, koncepcja sprawiedliwości. – zdjęcie

 

Układ w upadłości – propozycje układowe 

 

Wniosek o zawarcie układu powinien zawierać propozycje układowe kierowane do wierzycieli. Wśród najistotniejszych propozycji przepis art. 156 Prawa restrukturyzacyjnego wymienia:

Propozycje układowe mogą wskazywać sposoby restrukturyzacji zobowiązań dłużnika. Jednak powyżej przedstawione propozycje są tylko kierunkiem, który może obrać upadły. W rzeczywistości nic nie stoi na przeszkodzie, aby dłużnik sformułował inne wnioski układowe. 

Warto zaznaczyć, że propozycje sformułowane we wniosku układowym nie muszą być ostateczne. Zarówno wierzyciele czy dłużnik, jak i syndyk mogą je skorygować lub przeprojektować w trakcie postępowania. Co więcej, ustawodawca postanowił, że wnioski składane przez strony postępowania nie wiążą sędziego-komisarza prowadzącego postępowanie.

Postanowienia układu mogą zostać zmienione również po przyjęciu układu. Może się tak wydarzyć, jeśli sytuacja finansowa przedsiębiorcy polepszy się lub pogorszy. Wtedy każda ze stron może wystąpić o zmienienie układu. Sąd ma również możliwość uchylenia go, gdy dłużnik unika wykonywania postanowień układu i staje się oczywiste, że postanowienia nie zostaną wykonane.

 

Głosowanie

 

Istnieją dwa tryby głosowania – fakultatywny i obligatoryjny. Pierwszy z nich jest zależny od decyzji sędziego-komisarza i ma miejsce, gdy wniosek układowy popierają  wierzyciele dysponujący mniej niż 50% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. 

Wnioskodawcy muszą również uprawdopodobnić, że układ zostanie przyjęty przez wierzycieli i następnie wykonany. Uprawnienie to przyjmuje postać deklaracji wierzycieli poparcia dla układu lub wykazania przez dłużnika, że propozycje układowe są na tyle korzystne dla wierzycieli, że racjonalnie działająca osoba nie zagłosuje przeciwko układowi.

Drugi, obligatoryjny tryb głosowania występuje wówczas, gdy wniosek został poparty przez wierzyciela lub wierzycieli posiadających łącznie co najmniej 50% sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom uprawnionym do głosowania nad układem. 

W takim wypadku sędzia-komisarz nie może odmówić zwołania zgromadzenia – nawet jeśli nie zostało uprawdopodobnione, że układ będzie wykonany, tak jak ma to miejsce w przypadku głosowania fakultatywnego. 

 

Darmowe zdjęcia Ankieta

 

Wniosek o wstrzymanie likwidacji

 

Upadły składając propozycje układowe może złożyć również wniosek o całkowite bądź częściowe wstrzymanie likwidacji masy upadłości do czasu zatwierdzenia układu. Likwidacja może zostać wstrzymana wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania układu. 

Niedopuszczalne jednak jest wstrzymanie likwidacji masy upadłości, jeżeli propozycje układowe nie przewidują zaspokojenia nieobjętych układem wierzytelności niezwłocznie po zatwierdzeniu układu i prawomocnym zakończeniu postępowania na tej podstawie. Oznacza to, że wnioski układowe powinny odnosić się również do wierzytelności pozaukładowych.

Nie dopuszcza się wstrzymania likwidacji również w zakresie elementów majątku obciążonych:

Dzieje się tak, jeżeli sprzeciwi się temu wierzyciel, którego wierzytelność jest w ten sposób zabezpieczona.

 

Najważniejsze konsekwencje układu w upadłości 

 

Zawarcie układu w upadłości pociąga za sobą różnorodne konsekwencje. Jedną z nich jest powrót upadłego do zarządzania własnym majątkiem. Zgodnie z art. 364 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu uprawomocnia się postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego, a upadły odzyskuje prawo zarządzania swoim majątkiem i rozporządzania jego składnikami. Dlatego też po zakończeniu postępowania syndyk ma obowiązek niezwłocznie wydać upadłemu jego majątek, księgi rachunkowe, korespondencję i inne dokumenty. 

Kolejna konsekwencja to wykreślenie wpisów dotyczących upadłości w księdze wieczystej oraz w rejestrach. Jednak nie następuje to z urzędu – dłużnik sam musi złożyć wnioski o wykreślenie tych wpisów. 

Ostatnią z istotnych konsekwencji układu w upadłości jest umorzenie postępowania o uznanie czynności za bezskuteczne względem masy upadłości. Upały wstępuje na miejsce syndyka w przypadku pozostałych procesów prowadzonych wobec masy upadłości. 

 

Układ w upadłości – podsumowanie

 

Układ w upadłości daje dłużnikowi możliwość utrzymania przedsiębiorstwa, a wierzycielom osiągnięcie celów i otrzymanie lepszych warunków niż w przypadku likwidacji działalności. 

Dobra kancelaria prawna pomoże Ci przejść przez ten proces. LEXADVISOR pracują wysoko wykwalifikowani prawnicy, którzy zajmują się układami w upadłości i podchodzą z pełnym profesjonalizmem do wszystkich spraw. Sprawdź naszą ofertę!

 

Sprawdź ofertę kont bankowych z dużym bonusem od banku za aktywność na koncie.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Zagłosuj!)
Loading...

Zobacz pozostałe wpisy