Lexadvisor > Usługi > Usługi prawne dla firm > Audyt

Audyt

W ramach obszaru usług audytorskich specjalizujemy się w badaniu sprawozdań finansowych, audytach zewnętrznych i wewnętrznych oraz pozostałych usługach realizowanych przez biegłych rewidentów.

Badania sprawozdań finansowych kancelaria adresuje do małych i średnich przedsiębiorstw, łącząc badanie sprawozdań finansowych z kompleksową analizą systemów kontrolnych, płynności finansowej oraz ryzyk biznesowych.

W ramach swoich usług oferujemy:

 • badanie sprawozdań finansowych w pełnym spektrum zakresów działalności oraz form organizacyjnych,
 • czynności rewizyjne związane z łączeniem i podziałem Spółek, dotyczące przekształceń oraz inne określone w Kodeksie Spółek Handlowych,
 • ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe,
 • doradztwo w zakresie rachunkowości, finansów oraz podatków,
 • wyceny przedsiębiorstw (ich udziałów i akcji),
 • tworzenie biznesplanów.

Zespół audytowy kancelarii tworzy grupa fachowców kierowana przez biegłego rewidenta, partnera ds. audytu, Jarosława Stefaniaka, nr ewid. 10832.

1. Zakres proponowanego badania sprawozdania finansowego

Proponowane przez Kancelarię LEXADVISOR badanie sprawozdań finansowych oparte będzie o następujące, obecnie obowiązujące normy prawne:

 • Ustawa o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku,
 • Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 2 sierpnia 2019 r.
 • Krajowe Standardy Rewizji Finansowej wydane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
 • uregulowania wynikające z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej.

Badanie zostanie zaplanowane i przeprowadzone z wykorzystaniem zarówno metody wyrywkowej jak i pełnej. Jej dobór będzie wynikać z konieczności uzyskania wystarczającej pewności, iż żadne istotne zagadnienie, mogące mieć wpływ na kształt badanego sprawozdania finansowego, nie zostanie pominięte.

Jednocześnie zobowiązujemy się, iż wszelkie materiały oraz informacje uzyskane w czasie trwania badania, traktujemy z najwyższą poufnością i zachowamy je w całkowitej tajemnicy wobec osób trzecich.

Konsekwencją przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego będzie wydanie sprawozdania z badania. Zakładamy, iż sprawozdanie z badania zostanie przedstawione Państwu w terminie 7 dni od przedłożenia ostatecznej wersji sprawozdania finansowego po przeprowadzonym badaniu.

2. Metodologia badania

Celem świadczonych usług polegających na zbadaniu sprawozdań finansowych jest uwiarygodnienie ich i poświadczenie prawidłowości zawartych danych finansowych poprzez wydanie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego niezależnego biegłego rewidenta, które potwierdzi jasność, rzetelność i prawidłowość danych finansowych.

Prawidłowość i rzetelność sprawozdania finansowego zostanie zbadana metodami określonymi w Krajowych Standardach Rewizji Finansowej, z uwzględnieniem profesjonalnego osądu zdarzeń gospodarczych i operacji księgowych w zakresie ich wiarygodności i zgodności dokonanego przez przeprowadzającego badanie kluczowego biegłego rewidenta

Prace rewizyjne proponujemy podzielić na następujące etapy:

ETAP

HARMONOGRAM BADANIA

TERMIN I CZAS WYKONANIA

Badanie
wstępne

 • ocena działania kontroli wewnętrznej oraz ocena ryzyka związanego funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej,
 • oszacowanie ryzyk,
 • ocena poprawności przyjętych zasad polityki rachunkowości
  analiza funkcjonowania systemu rachunkowości,
 • udział w inwentaryzacji składników majątkowych,
 • badanie wytypowanych dokumentów źródłowych,
 • wyjaśnianie problemów związanych zamknięciem ksiąg roku obrotowego.

Przed zamknięciem ksiąg rachunkowych

Główne prace

związane

z badaniem

 • badanie poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat pod względem prawidłowego ujęcia w księgach oraz wyceny, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych,
 • badanie prawidłowości sporządzenia pozostałych części sprawozdania finansowego:
  – informacji dodatkowej,
  – zestawienia zmian w kapitale własnym,
  – sprawozdania z przepływu środków
  pieniężnych,
 • badanie sprawozdania z działalności (jeżeli jest sporządzane),
 • weryfikacja aktywów i pasywów pozabilansowych oraz zdarzeń po dacie bilansu.

Do uzgodnienia ze zleceniodawcą

Rezultaty badania

Obligatoryjne:

 • Sprawozdanie biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego zawierające elementy określone w art. 83 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r., zawierające między innymi opinię biegłego rewidenta o tym, czy badane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z przepisami prawa, statutem lub umową.

Fakultatywne:

 • list do zarządu, w którym przedstawione będą stwierdzone
  w trakcie badania niedociągnięcia a także uwagi audytora oraz wskazania co do sposobu usunięcia zauważonych nieprawidłowości,
 • list do przedstawicieli organów nadzoru właścicielskiego – list sporządzany jest w uzasadnionych przypadkach i zawiera między innymi spostrzeżenia i uwagi dotyczące istotnego ryzyka wynikającego z prowadzonej przez jednostkę działalności.

Do 29 kwietnia 2019r.

Udział w posiedzeniu organów stanowiących lub zarządzających

Uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu, Rady Nadzorczej lub Walnym Zgromadzeniu i prezentacja wyników badania, jeżeli zostaną poczynione odpowiednie ustalenia lub zapisy umowne w powyższym zakresie.

Skontaktuj się z nami!

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 - liczba głosów, średnia: 4,25 z 5)
  Loading...