Lexadvisor > Usługi > Usługi prawne dla firm > Uproszczona restrukturyzacja/polubowna

Uproszczona restrukturyzacja/polubowna

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w Tarczy 4.0

Tarcza 4.0 umożliwiła dłużnikom skorzystanie z dodatkowej, ograniczonej czasowo, procedury dotyczącej restrukturyzacji, która jest dużo bardziej uproszczona (odformalizowana) w porównaniu do dotychczasowych rozwiązań przewidzianych w ustawie Prawo restrukturyzacyjne.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne daje dłużnikowi podobne możliwości, co zwykłe postępowanie restrukturyzacyjne, jednak z uwagi na trwającą pandemię sama procedura jest dużo bardziej przystępna dla osób, które chciałyby z niego skorzystać. Co istotne, dłużnik może skorzystać z takiej uproszczonej restrukturyzacji tylko jeden raz.

Kiedy można otworzyć uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Obecnie otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego możliwe jest jedynie do dnia 30 listopada 2021 r. Początkowo taka możliwość istniała do 30 czerwca 2021 r., ale termin ten został wydłużony przez ustawodawcę o dodatkowe 5 miesięcy. Od 1 grudnia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw elementy tego postępowania będą przeniesione do ustawy prawo restrukturyzacyjne.

W jaki sposób skorzystać z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego?

Dłużnik chcący otworzyć uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne powinien zawrzeć umowę o sprawowanie nadzoru z doradcą restrukturyzacyjnym (niewątpliwym plusem dla dłużnika, który już i tak znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jest ustawowe wprowadzenie górnej granicy wynagrodzenia dla doradcy restrukturyzacyjnego). Decyzja o otwarciu takiego postępowania będzie zatem zależała od woli dłużnika, a nie zgody sądu.

Następnie dłużnik wraz z doradcą restrukturyzacyjną przygotują wspólnie takie dokumenty jak propozycje układowe, spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Sam wniosek o zatwierdzenie układu należy złożyć do sądu nie później niż w terminie czterech miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Korzyści, jakie daje otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Od dnia dokonania obwieszczenia do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu dłużnik automatycznie korzysta z kilku przywilejów, które w uproszczeniu sprowadzają się do tego, że:

  • wszczęte już postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu z mocy prawa;
  • niedopuszczalne będzie wszczęcie nowego postępowania egzekucyjnego lub wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia;
  • niedopuszczalne będzie spełnianie przez dłużnika świadczeń wynikających z wierzytelności objętych układem z mocy prawa;
  • ograniczone będzie prawo potrącenia wzajemnych wierzytelności między dłużnikiem i wierzycielem,
  • niedopuszczalne będzie wypowiedzenie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, bez zezwolenia nadzorcy układu.

W jaki sposób wierzyciel może sprzeciwić się otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego?

Ochrona wierzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym została dosyć mocno ograniczona. Co prawda wierzyciel ma prawo złożyć wniosek o uchylenie skutków dokonania obwieszczenia ( w tym odnośnie zawieszonych postępowań egzekucyjnych), jednak mając  na uwadze sam czas trwania tego postępowania, działania te mogą okazać się spóźnione.

Czy uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne uchroni dłużnika przed upadłością?

Fakt, że uwzględniając prawo upadłościowe, uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest w tak dużej mierze odformalizowane i w zasadzie sprowadza się do efektywnej współpracy między dłużnikiem i doradcą restrukturyzacyjnym niewątpliwie sprzyja podejmowaniu przez dłużników decyzji o ratowaniu swojego biznesu. Zawieszenie postępowań egzekucyjnych, które jest główną zaletą tego postępowania, umożliwia „odmrożenie” aktywów i podejmowanie efektywnych działań, które mają za zadanie „postawić firmę na nogi”. Tym samym najważniejszym celem uproszczonej restrukturyzacji jest ochrona biznesu i majątku przedsiębiorcy.

Restrukturyzacja polubowna

Restrukturyzacja polubowna polega na przeprowadzeniu indywidualnych negocjacji z wierzycielami w celu zawarcia ugody i ustalenia możliwości spłaty zobowiązań w oparciu o aktualne możliwości finansowe Klienta. Propozycje kierowane do wierzycieli poprzedzone są gruntowną analizą sytuacji finansowej i prawnej Klienta. Nasza kancelaria dba o to, aby Klient był w stanie utrzymać dobre relacje z kontrahentami, spłacić swoje zobowiązania i uniknąć postępowań egzekucyjnych.
Problemy finansowe zawsze wymagają podjęcia zdecydowanych ale i rozsądnych kroków. Nasza Kancelaria Prawna dostarcza Klientom narzędzia prawne umożliwiające spłacenie swoich wierzytelności zanim stracą zdolność do regulowania swoich zobowiązań, co będzie skutkowało wkroczeniem na drogę sądową [restrukturyzacja w oparciu o przepisy ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508)].

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja polubowna wzmacnia pozycję negocjacyjną naszych Klientów wobec wierzycieli. W sytuacji, w której ustaje płynność finansowa, a niektóre decyzje gospodarcze okazują się nietrafione i firma zaczyna mieć problemy z regulowaniem zobowiązań wobec kontrahentów, kompleksowa opieka prawna jest nie do przecenienia. Wobec Klientów doświadczających problemów z terminowym regulowaniem zobowiązań stawiamy na restrukturyzację polubowną, ponieważ nie jest ona tak bardzo sformalizowana jak restrukturyzacja sądowa. Uznajemy, że lepiej zrobić wszystko, co możliwe i traktować wejście na drogę sądową jako ostateczność.

Kompleksowa opieka prawna

Klienci znajdujący się w sytuacji podbramkowej narażeni są nie tylko na ryzyko podejmowania niewłaściwych decyzji finansowych ale i chybionych z punktu widzenia prawa. Nasza Kancelaria dba o bezpieczeństwo prawne Klientów, tworzy strategię prowadzenia restrukturyzacji oraz reprezentuje Klientów wobec wierzycieli. Restrukturyzacja zadłużenia, choć zawsze stanowi dla naszych Klientów ogromne obciążenie emocjonalne, może być procesem toczącym się w miarę łagodnie. Kompleksowa opieka prawna pozwala uniknąć uwikłania się w kolejne kłopoty finansowe oraz – ostatecznie – odsuwa widmo ogłoszenia upadłości firmy. Dzięki prawidłowo przeprowadzonej restrukturyzacji polubownej firma zachowuje twarz oraz dobre relacje z kontrahentami, dostawcami i podmiotami, które świadczą dla niej usługi.

Zanim ogłosisz bankructwo

Bankructwo to ostateczne rozwiązanie, którego praktycznie zawsze można uniknąć. Decydując się na polubowną restrukturyzację zadłużenia pod opieką naszej Kancelarii Prawnej, dłużnik może mieć pewność, że wykorzystamy wszystkie możliwości prawne, gospodarcze i finansowe, by jego firma nie utraciła zdolności do regulowania zobowiązań. Doradztwo prawne i gospodarcze oferowane przez Kancelarię Lexadvisor obejmuje zarówno firmy handlowe, produkcyjne, usługowe, transportowe, firmy jednoosobowe, jak i spółki oraz przedsiębiorstwa. Znamy specyfikę poszczególnych branż i umiejętnie dopasowujemy rozwiązania restrukturyzacyjne do jej warunków finansowych i rynkowych.

Skontaktuj się z nami!

    1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 - liczba głosów, średnia: 4,00 z 5)
    Loading...