> Usługi > Firma > Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Najbardziej popularna, szybka i skuteczna forma restrukturyzacji zobowiązań

Jeśli Twoja firma zaczyna tracić płynność finansową, możesz skorzystać z szybkiej, skutecznej procedury restrukturyzacji zobowiązań. Skutki pandemii i globalnej sytuacji gospodarczej skutkowały przyjęciem różnych rozwiązań prawnych, które chronią sferę finansową i majątkową przedsiębiorcy. Na mocy Tarczy 4.0  wprowadzono bardzo korzystną procedurę restrukturyzacji zwaną postępowaniem o zatwierdzeniem układu, która jest dużo bardziej uproszczona (odformalizowana) w porównaniu do dotychczasowych rozwiązań przewidzianych w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Sprawdź wolne terminy konsultacji.

Postępowanie o zatwierdzenie daje dłużnikowi podobne możliwości, co zwykłe postępowanie restrukturyzacyjne, jednak z uwagi na skutki sytuacji gospodarczej i coraz większe zainteresowanie jest dużo bardziej przystępne dla osób, które chciałyby z niego skorzystać. Co istotne, dłużnik może skorzystać z takiej uproszczonej restrukturyzacji tylko jeden raz. Taka uproszczona restrukturyzacja przybiera formę postępowania o zatwierdzenie układu. Postępowanie odbywa się poprzez prowadzone negocjacje z wierzycielami i ustalenie nowych warunków spłaty zobowiązań. Po uzyskaniu zgody wierzycieli nowe warunki spłaty zobowiązań zwane układem wysyłane są do sądu, który zatwierdza układ.

Kiedy można otworzyć postępowanie o zatwierdzenie układu?

Warunkiem skorzystania z postępowania o zatwierdzenie układu jest stan niewypłacalności lub zagrożenie niewypłacalności przedsiębiorcy. Przedsiębiorca jest niewypłacalny, jeżeli nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań powyżej 3 miesięcy. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. W ten sposób ustawodawca zachęca przedsiębiorcę, aby podejmował działania naprawcze już na początkowym etapie problemów z płynnością finansową.

W jaki sposób skorzystać z postępowania o zatwierdzenie układu?

Dłużnik chcący otworzyć postępowanie o zatwierdzenie o układu powinien zawrzeć umowę o sprawowanie nadzoru z doradcą restrukturyzacyjnym (niewątpliwym plusem dla dłużnika, który już i tak znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jest ustawowe wprowadzenie górnej granicy wynagrodzenia dla doradcy restrukturyzacyjnego). Decyzja o otwarciu takiego postępowania będzie zatem zależała od woli dłużnika, a nie zgody sądu. Najważniejsza jest inicjatywa dłużnika.

Następnie dłużnik wraz z doradcą restrukturyzacyjną przygotują wspólnie takie dokumenty jak propozycje układowe, spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Sam wniosek o zatwierdzenie układu należy złożyć do sądu nie później niż w terminie czterech miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Korzyści, jakie daje otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu:

Od dnia dokonania obwieszczenia do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu dłużnik automatycznie korzysta z kilku przywilejów, które w uproszczeniu sprowadzają się do tego, że:

korzyści prawno-gospodarcze:

  • wszczęte już postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu z mocy prawa
  • niedopuszczalne będzie wszczęcie nowego postępowania egzekucyjnego lub wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia
  • niedopuszczalne będzie spełnianie przez dłużnika świadczeń wynikających z wierzytelności objętych układem z mocy prawa
  • ograniczone będzie prawo potrącenia wzajemnych wierzytelności między dłużnikiem i wierzycielem
  • niedopuszczalne będzie wypowiedzenie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, bez zezwolenia nadzorcy układu;

korzyści finansowo-majątkowe:

  • możliwość umorzenia odsetek
  • możliwość wydłużenia okresu spłaty nawet do 10 lat
  • ustalenie nowych warunków spłaty zobowiązań
  • po wszczęciu postępowania zawieszenie płatności nawet do roku
  • ochrona majątku firmowego i osobistego.

W jaki sposób wierzyciel może sprzeciwić się otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu?

Ochrona wierzycieli w postępowaniu o zatwierdzenie układu została dosyć mocno ograniczona. Co prawda wierzyciel ma prawo złożyć wniosek o uchylenie skutków dokonania obwieszczenia (w tym odnośnie zawieszonych postępowań egzekucyjnych), jednak mając  na uwadze sam czas trwania tego postępowania, działania te mogą okazać się spóźnione.

Ochrona majątku i dochodów w trakcie postępowania o zatwierdzenie układu

Procedura restrukturyzacji poprzez zatwierdzenie układu chroni majątek i dochody przed egzekucją komorniczą. Ma to szczególne znaczenie dla przedsiębiorcy, który ma plany biznesowe do dalszego rozwoju, lecz chwilowe problemy z płynnością finansową zatrzymują to. Poza tym, co wynika ze skutków postępowania o zatwierdzenie układu, proponujemy inne rozwiązania zabezpieczające majątek i dochody, które jeszcze bardziej optymalizują sferę majątkowo-finansową przedsiębiorcy. Sprawdź wolne terminy konsultacji.

Czy postępowanie o zatwierdzenie układu uchroni dłużnika przed upadłością?

Fakt, że uwzględniając prawo upadłościowe, postępowanie o zatwierdzenie układu jest w tak dużej mierze odformalizowane i w zasadzie sprowadza się do efektywnej współpracy między dłużnikiem i doradcą restrukturyzacyjnym, niewątpliwie sprzyja podejmowaniu przez dłużników decyzji o ratowaniu swojego biznesu. Zawieszenie postępowań egzekucyjnych, które jest główną zaletą tego postępowania, umożliwia „odmrożenie” aktywów i podejmowanie efektywnych działań, które mają za zadanie „postawić firmę na nogi”. Tym samym najważniejszym celem uproszczonej restrukturyzacji jest ochrona biznesu i majątku przedsiębiorcy. Sprawdź wolne terminy konsultacji.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 - liczba głosów, średnia: 3,00 z 5)
Loading...