Lexadvisor > Specjalizacje prawnicze > Doradztwo prawne

Doradztwo prawne

Udzielamy porad i konsultacji, sporządzamy opinie prawne, przygotowujemy umowy, pisma procesowe, a także zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne dla klientów w poniższych obszarach prawa:

Prawo cywilne

Ten dział prawa w największym stopniu dotyczy codziennego życia każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na fakt, iż to właśnie prawo cywilne normuje stosunki prawne zachodzące pomiędzy wszystkimi podmiotami prawa prywatnego. W praktyce oznacza to, iż prawo cywilne dotyczy nie tylko osób fizycznych i osób prawnych, ale również wszystkich jednostek, które nie są osobami prawnymi, ale posiadają ustawowo przyznaną zdolność prawną. W zakres regulacji prawa cywilnego wchodzi też sytuacja prawna osób i rzeczy jako podmiotów i przedmiotów stosunków cywilnoprawnych, jak również treść tych stosunków prawnych.

Spektrum usług świadczonych przez kancelarię prawną LEXADVISOR w zakresie prawa cywilnego obejmuje wszystkie jego gałęzie i działy, w tym m.in. przygotowywanie projektów umów i kontraktów oraz negocjowanie ich warunków, odzyskiwanie należności czy reprezentację w toku postępowań spadkowych.

Prawo gospodarcze i handlowe

Powyższe działy prawa obejmują regulacje dotyczące przedsiębiorców i prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym prawo gospodarcze skupia się na stosunkach prawnych zachodzących pomiędzy podmiotem gospodarczym a państwem, natomiast prawo handlowe reguluje kwestie dotyczące przedsiębiorców i umów wyszczególnionych w kodeksie cywilnym. Ponadto prawo handlowe reguluje również sprawy związane z prawem własności przedsiębiorców, prawem giełdowym i autorskim oraz zwalczaniem konkurencji.

Za najważniejsze źródła norm tworzących prawo handlowe uznaje się kodeks cywilny, kodeks spółek handlowych, Konstytucja RP, konwencje międzynarodowe, jak również liczne prawa zwyczajowe, które wykształciły się w społeczeństwie.

Kancelaria LEXADVISOR proponuje profesjonalne porady prawne w dziedzinie prawa gospodarczego i handlowego ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji biznesowych, spraw związanych z tworzeniem wszelkiego typu podmiotów gospodarczych (w tym również struktur międzynarodowych) oraz obsługi spółek, zarządów, zgromadzeń wspólników czy rad nadzorczych.

Prawo karne gospodarcze i karno-skarbowe

Prawo karne gospodarcze skupia się na określeniu odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym. Prościej rzecz ujmując jest to zespół norm określających przestępstwa gospodarcze, czyli takie, które godzą w podstawy prawidłowego obrotu gospodarczego. Z uwagi na fakt, iż regulacje dotyczące tej kwestii znajdują się w różnych aktach prawnych, których treść niejednokrotnie się zmienia, jedynie prawnicy wyspecjalizowani w tej dziedzinie prawa znają aktualne regulacje w zakresie prawa karnego gospodarczego. Prawo karne skarbowe obejmuje natomiast zagadnienia związane z szeroko rozumianymi przestępstwami i wykroczeniami skarbowymi, które polegają na naruszeniu interesów finansowych państwa – jak np. wyłudzenia podatkowe, nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych czy utrudnianie kontroli skarbowych i podatkowych.

Kancelaria LEXADVISOR udziela skutecznej i rzetelnej pomocy w zakresie prawa karnego gospodarczego i karno-skarbowego. W razie potrzeby zajmujemy się reprezentowaniem klientów w postępowaniach karnych gospodarczych i karno-skarbowych bazując na wiedzy oraz bogatym doświadczeniu naszych specjalistów i w oparciu o najnowsze, aktualnie obowiązujące regulacje w zakresie prawa podatkowego, prawa celnego oraz procedur podatkowych.

Prawo egzekucyjne

To zespół norm prawnych, które regulują sposoby przymusowego wykonania orzeczeń oraz innych aktów prawnych, będących tytułami egzekucyjnymi w rozumieniu przepisów drugiej księgi kodeksu postępowania cywilnego (czyli w sprawach z zakresu cywilnego prawa materialnego). Najczęściej chodzi o zmuszenie dłużnika do zaspokojenia jego istniejących zobowiązań wobec wierzyciela lub wierzycieli, przy czym warto zauważyć, iż nie zawsze odbywa się to zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi – a niejednokrotnie z pominięciem istotnych procedur bądź praw dłużnika.

Kancelaria LEXADVISOR oferuje profesjonalne doradztwo i usługi w zakresie ochrony w postępowaniach egzekucyjnych (w tym w egzekucji z nieruchomości) oraz pomoc w złożeniu skargi na komornika i wytoczeniu powództwa przeciwegzekucyjnego. Jako jedna z niewielu kancelarii w kraju specjalizujemy się w skutecznych działaniach antywindykacyjnych, których celem jest ochrona majątku dłużnika przed bezprawnym zajęciem. W ofercie posiadamy także monitoring antywindykacyjny dla firm.

Prawo podatkowe

Ta gałąź prawa ogniskuje się wokół przepisów regulujących zasady ustalania, istnienia oraz wygasania zobowiązań podatkowych, jak również precyzuje obowiązki podatników, płatników oraz inkasentów poszczególnych podatków. Dodatkowo prawo podatkowe zawiera regulacje w zakresie wszelkiego rodzaju procedur, które muszą być przestrzegane zarówno przez funkcjonujące w Polsce organy podatkowe, jak też przez strony podczas trwania postępowania podatkowego.

Swoim klientom kancelaria LEXADVISOR oferuje kompleksowe doradztwo i konsultacje w sprawach podatkowych, indywidualne interpretacje podatkowe, a także skuteczną reprezentację przed organami podatkowymi i przed sądami w sprawach związanych z prawem podatkowym.

Skontaktuj się z nami!

  Nasze usługi

  Będą dla Ciebie pracować specjaliści od:

  Doradztwa prawno-restrukturyzacyjnego

  Problemy finansowe wymagają podjęcia odważnych kroków. Doradzając klientom rozwiązania prawne, dostarczamy skuteczne narzędzia, aby zwiększyć pozycję negocjacyjną wobec drugiej strony. Bankructwo to ostateczne rozwiązanie, którego praktycznie zawsze można uniknąć. Wykorzystamy wszystkie możliwości prawne, gospodarcze i finansowe, by Twoja firma nie utraciła zdolności do regulowania zobowiązań. Prowadząc postępowania mediacyjne, restrukturyzacyjne i upadłościowe, dbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne.

  Konsulting biznesowy i strategiczny

  Dynamiczny rozwój procesów gospodarczych nieustannie polega na zmieniających się regulacjach, trendach rynkowych i ryzykach biznesowych. Prowadzenie przedsiębiorstwa i realizowanie wyznaczonych celów wymaga wiedzy i doświadczenia. Gdy firma rozwija się, potrzeba specjalistów z różnych dziedzin, aby utrzymać się na rynku i stawiać czoła konkurencji. Rozumiejąc te wyzwania w życiu przedsiębiorcy, oddajemy najlepszych ekspertów od prawa, zarządzania, finansów, pozyskiwania kapitału i tworzenia strategii rozwoju w celu realizowania najbardziej ambitnych celów biznesowych. Swoim klientom zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i umiejętność zagłębienia się w stawiane cele, aby nasze wsparcie możliwie najwyższym stopniu odegrało znaczącą rolę w rozwoju przedsiębiorstwa

  Upadłości konsumenckiej

  Jesteśmy liderem w Polsce pod względem liczby składanych wniosków upadłościowych. W latach 2015-2018 przeprowadziliśmy ponad 200 spraw w sądach w całej Polsce. 8 na 10 klientów naszej kancelarii zleca nam prowadzenie sprawy na pierwszej konsultacji o upadłości. Czym jest upadłość konsumencka? To najlepszy sposób na wyjście z długów i odzyskanie spokoju psychicznego. Jeśli masz problemy finansowe i boisz się o swoją przyszłość, to przyjdź do nas na spotkanie, opowiedz o swoich problemach, a my pokażemy Ci drogę do pozbycia się niewygodnych zobowiązań oraz nieprzyjemnych i stresujących sytuacji. Pomożemy Ci odzyskać wiarę w siebie, ponieważ bycie dłużnikiem to nie wstyd.

  Poprawy płynności finansowej

  W ramach obszaru usług audytorskich specjalizujemy się w badaniu sprawozdań finansowych, audytach zewnętrznych i wewnętrznych oraz pozostałych usługach realizowanych przez biegłych rewidentów. Badania sprawozdań finansowych kancelaria adresuje do małych i średnich przedsiębiorstw, łącząc badanie sprawozdań finansowych z kompleksową analizą systemów kontrolnych, płynności finansowej oraz ryzyk biznesowych.