> Specjalizacje prawnicze > Doradztwo prawne – sprawy finansowe i gospodarcze

Doradztwo prawne – sprawy finansowe i gospodarcze

Specjalizujemy się w szeroko rozumianych sprawach finansowych i bankowych. Udzielamy porad i konsultacji, sporządzamy opinie prawne, przygotowujemy umowy oraz pisma procesowe, a także zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne dla klientów indywidualnych oraz firm. Sprawdź wolne terminy konsultacji.

Prawo cywilne

Ten dział prawa w największym stopniu dotyczy codziennego życia każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. To właśnie prawo cywilne normuje stosunki prawne zachodzące między wszystkimi podmiotami prawa prywatnego. Oznacza to, że prawo cywilne dotyczy nie tylko osób fizycznych i prawnych, ale również wszystkich jednostek, którym została przyznana zdolność prawna. Prawo cywilne reguluje też sytuację prawną osób oraz rzeczy jako podmiotów i przedmiotów stosunków cywilnoprawnych, a także treść tych stosunków prawnych. Na gruncie prawa cywilnego wyróżnia się prawo umów, rzeczowe, spadkowe i odszkodowawcze.

Prawo umów odnosi się do podstawowych dokumentów prawnych występujących w powszechnym obrocie i regulujących prawa oraz obowiązki obydwu stron kontraktu. W zakres tego prawa wchodzą takie usługi, jak: przygotowywanie projektów umów czy negocjowanie warunków kontraktu.

Prawo rzeczowe to jedna z najbardziej złożonych i zawiłych dziedzin prawa, która normuje stosunki prawne związane z własnością.

W zakres prawa spadkowego wchodzą takie usługi, jak: planowanie sukcesji majątku, doradztwo w kwestii przyjęcia lub odrzucenia spadku czy reprezentacja w toku postępowań i wiele innych.

Prawo odszkodowawcze obejmuje usługi, których celem jest pomoc w uzyskaniu rekompensaty za naruszenie umowy.

doradztwo prawne

Prawo bankowe

Prawo bankowe dotyczy zarówno klientów banków, jak i podmiotów z sektora bankowego. Ten typ prawa reguluje Ustawa prawo bankowe, która obejmuje między innymi kwestię funkcjonowania banków oraz reguluje, czym konkretnie jest bank. Ustawa ta określa przepisy w ramach których banki mogą operować i udzielać kredytów oraz pożyczek.

Doradzamy na każdym etapie kontaktu klienta z bankiem. Specjalizujemy się w rozwiązywaniu sporów z bankiem oraz pomocy w negocjacjach w razie wypowiedzenia umowy kredytu lub podejmowanych działań windykacyjnych. Dążymy do zmiany warunków spłaty kredytów. Sprawdź wolne terminy konsultacji.

Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo gospodarcze i handlowe określa regulacje dotyczące przedsiębiorców i prowadzenia działalności gospodarczej. Prawo gospodarcze skupia się na stosunkach prawnych zachodzących między podmiotem gospodarczym a państwem, natomiast prawo handlowe reguluje kwestie dotyczące przedsiębiorców i umów wyszczególnionych w kodeksie cywilnym. Ponadto prawo handlowe reguluje sprawy związane z prawem własności przedsiębiorców, prawem giełdowym i autorskim oraz zwalczaniem konkurencji.

Za najważniejsze źródła norm tworzących prawo handlowe uznaje się Konstytucję RP, kodeks cywilny, kodeks spółek handlowych, konwencje międzynarodowe oraz liczne prawa zwyczajowe, które wykształciły się w społeczeństwie.

Kancelaria Prawna LEXADVISOR oferuje profesjonalne doradztwo prawne w dziedzinie prawa gospodarczego i handlowego ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji biznesowych, spraw związanych z tworzeniem wszelkiego typu podmiotów gospodarczych (w tym również struktur międzynarodowych) oraz obsługi spółek, zarządów, zgromadzeń wspólników czy rad nadzorczych.

Prawo karne gospodarcze i karno-skarbowe

Prawo karne gospodarcze skupia się na określeniu odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym. Jest to zespół norm określających przestępstwa gospodarcze, czyli takie, które godzą w podstawy prawidłowego obrotu gospodarczego. Z uwagi na fakt, że regulacje dotyczące tej kwestii znajdują się w różnych aktach prawnych, których treść stale się zmienia, jedynie prawnicy wyspecjalizowani w tej dziedzinie znają aktualne regulacje w zakresie prawa karnego gospodarczego.

Sprawy z zakresu prawa karnego gospodarczego wymagają odpowiedniego zabezpieczenia interesów strony już na wczesnym etapie postępowania, dlatego w tym przypadku warto skontaktować się ze swoim prawnikiem jak najszybciej.

Prawo karno-skarbowe obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianymi przestępstwami i wykroczeniami skarbowymi, które polegają na naruszeniu interesów finansowych państwa. Należą do nich wyłudzenia podatkowe, nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych czy utrudnianie kontroli skarbowych i podatkowych.

W prawie karno-skarbowym do odpowiedzialności za czyn zabroniony może zostać pociągnięte przedsiębiorstwo, które osiągnęło korzyść majątkową na skutek postępowania osoby fizycznej. Aby się przed tym uchronić, zarząd przedsiębiorstwa powinien wdrożyć wewnętrzną procedurę do wykrywania i zapobiegania przestępstwom. Jeśli pojawią się jakieś podejrzenia, istotne jest wykazanie, że podjęte zostały odpowiednie kroki w celu wyeliminowania ryzyka popełnienia przestępstwa skarbowego.

Kancelaria Prawna LEXADVISOR udziela skutecznej i rzetelnej pomocy w zakresie prawa karnego gospodarczego i karno-skarbowego. W razie potrzeby zajmujemy się reprezentowaniem klientów w postępowaniach karnych gospodarczych i karno-skarbowych. Bazujemy na wiedzy i bogatym doświadczeniu naszych specjalistów oraz najnowszych, aktualnie obowiązujących regulacjach w zakresie prawa podatkowego, prawa celnego oraz procedur podatkowych.

doradztwo prawne prawo egzekucyjne

Prawo egzekucyjne

To zespół norm prawnych, które regulują sposoby przymusowego wykonania orzeczeń oraz innych aktów prawnych będących tytułami egzekucyjnymi w rozumieniu przepisów drugiej księgi kodeksu postępowania cywilnego (czyli w sprawach z zakresu cywilnego prawa materialnego). Najczęściej chodzi o zmuszenie dłużnika do wypełnienia zobowiązań wobec wierzyciela lub wierzycieli. Warto zauważyć, że nie zawsze odbywa się to zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi – a niejednokrotnie nawet z pominięciem istotnych procedur bądź praw dłużnika.

Wyróżnia się dwa rodzaje postępowań egzekucyjnych:

  1. Egzekucja sądowa – wypełnienie zobowiązań cywilnych dłużnika wobec wierzyciela jest przymusowe.
  2. Egzekucja administracyjna – oznacza przymusowe egzekwowanie wypełnienia obowiązków administracyjnych.

Realizacją założeń postępowania egzekucyjnego zajmuje się odpowiednio powołany do tych celów organ egzekucyjny.

Kancelaria Prawna LEXADVISOR oferuje profesjonalne doradztwo i usługi w zakresie ochrony w postępowaniach egzekucyjnych (w tym w egzekucji z nieruchomości) oraz pomoc w złożeniu skargi na komornika i wytoczeniu powództwa przeciwegzekucyjnego. Jako jedna z niewielu kancelarii w kraju specjalizujemy się w skutecznych działaniach antywindykacyjnych, których celem jest ochrona majątku dłużnika przed negatywnymi skutkami windykacji. 

doradztwo prawne prawo podatkowe

Nasze usługi

Będą dla Ciebie pracować specjaliści od:

Doradztwa prawno-gospodarczego

W ramach doradztwa prawno-gospodarczego koncentrujemy się na sprawach biznesowych, relacjach handlowych, obsłudze prawnej przedsiębiorców. Doradzamy formy prawne prowadzenia działalności oraz tworzymy struktury biznesowe dopasowane do potrzeb przedsiębiorcy. Tworzymy umowy handlowe, reprezentujemy w postępowaniach sądowych i pozasądowych, W ramach tego obszaru klient ma do dyspozycji eksperta ds. prawnych i gospodarczych, z którym na bieżąco może rozwijać swój biznes. Wykorzystujemy wszystkie możliwości prawne i gospodarcze, aby zadbać o sukces biznesowy klienta.

Restrukturyzacji zobowiązań firmowych

Dynamiczny rozwój procesów gospodarczych nieustannie polega na zmieniających się regulacjach, trendach rynkowych i ryzykach biznesowych. Prowadzenie firmy i realizowanie wyznaczonych celów wymaga wiedzy i doświadczenia. Aktualna sytuacja gospodarcza stawia pod ścianą przedsiębiorcę. Wymaga to jeszcze większej koncentracji na prowadzeniu firmy, ale – co bardziej istotne – na przewidywaniu negatywnych skutków decyzji gospodarczych. Właśnie po to, aby uniknąć negatywnych skutków lub zamortyzować nadmiar zobowiązań finansowych i wyprowadzić firmę na prostą, mamy gotowe rozwiązania, które chronią firmę przed bankructwem. Dla przedsiębiorcy najważniejsze jest zachowanie źródła dochodu, miejsca pracy. Nasze rozwiązania nakierowane są na wyciągnięciu zalet prowadzonej firmy przy znaczącym ograniczeniu przeszkód. Skutkuje to zmniejszeniem zobowiązań finansowych i odblokowaniu płynności finansowej.

Upadłości konsumenckiej

Jesteśmy liderem w Polsce pod względem liczby składanych wniosków upadłościowych. W latach 2015-2022 przeprowadziliśmy ponad 500 spraw w sądach w całej Polsce. 8 na 10 klientów naszej kancelarii zleca nam prowadzenie sprawy na pierwszej konsultacji o upadłości. Czym jest upadłość konsumencka? To najlepszy sposób na wyjście z długów i odzyskanie spokoju psychicznego. Jeśli masz problemy finansowe i boisz się o swoją przyszłość, to przyjdź do nas na spotkanie, opowiedz o swoich problemach, a my pokażemy Ci drogę do pozbycia się niewygodnych zobowiązań oraz nieprzyjemnych i stresujących sytuacji. Pomożemy Ci odzyskać wiarę w siebie, ponieważ bycie dłużnikiem to nie wstyd.

Ochronie majątku i optymalizacji procesów biznesowych

Ten obszar doradztwa nakierowany jest na czuwaniu przy przedsiębiorcy i nauczeniu go przewidywania różnych scenariuszy. W dzisiejszych czasach temat ochrony majątku i biznesu podejmowany jest bardzo często. Tego typu potrzeby biznesowe wynikają z całkiem rozsądnego i świadomego podejścia. Doradzamy przedsiębiorcy jak wciąż rozwijać się i nie zważać na różne przeszkody. Mamy w tym zakresie różne strategie, które w wielu sytuacjach okazały się niezwykle skuteczne. Naszym celem jest, aby konkretna aktywność przedsiębiorcy, który przynosi mu zyski, była zawsze odporna na wszelkie czynniki zewnętrzne. Przedsiębiorcy korzystają z ochrony majątku, aby zabezpieczyć się na wypadek niepowodzeń biznesowych, ale także w celu rozwijania się i sukcesji biznesu na dalsze pokolenia.