Lexadvisor > Usługi > Dla konsumentów > Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne

Zapewniamy doradztwo prawne w obszarze postępowania egzekucyjnego poprzez:

  • ochronę prawną dłużnika w trakcie postępowania egzekucyjnego
  • stosowanie środków prawnych w celu ochrony przed egzekucją: skarga na czynności komornika, powództwo przeciwegzekucyjne, zażalenie na opis i oszacowanie nieruchomości, inne środki obrony
  • stosowanie środków odwoławczych od wyroków i nakazów zapłaty
  • reprezentowanie klienta przed sądami i komornikami
  • prowadzenie sprawy w kierunku wstrzymania czynności egzekucyjnych

Skarga na komornika

Skargę stosujemy w celu wstrzymania czynności komorniczych i zweryfikowania, czy te czynności nie naruszały interesów dłużnika. Skargę na komornika można składać na każdym etapie postępowania egzekucyjnego: od momentu wszczęcia egzekucji, w trakcie bieżących działań, w toku licytacji, w trakcie czynności w miejscu zamieszkania, w trakcie zajmowania składników majątku.

Powództwo przeciwegzekucyjne

Celem powództwa jest pozbawienie tytułu wykonawczego klauzuli wykonalności. Można to uzyskać wykazując, że wierzyciel po uzyskaniu wyroku, ale jeszcze przed wszczęciem egzekucji, popełnił uchybienia lub zaniedbania albo działał niezgodnie z prawem względem dłużnika. Po złożeniu powództwa prowadzone jest postępowanie sądowe, a w tym czasie czynności komornika mogą być zawieszone.

Wstrzymanie czynności komornika

Podejmujemy skuteczne sposoby w celu wstrzymania działań komornika, tj. uchyleniu zajęć egzekucyjnych, przeciwwstawieniu się wejściu komornika do mieszkania i zajęciu ruchomości, zablokowaniu licytacji komorniczej. Naszym celem jest ochrona prawna dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.

Nasze usługi

Będą dla Ciebie pracować specjaliści od:

Doradztwa prawno-restrukturyzacyjnego

Problemy finansowe wymagają podjęcia odważnych kroków. Doradzając klientom rozwiązania prawne, dostarczamy skuteczne narzędzia, aby zwiększyć pozycję negocjacyjną wobec drugiej strony. Bankructwo to ostateczne rozwiązanie, którego praktycznie zawsze można uniknąć. Wykorzystamy wszystkie możliwości prawne, gospodarcze i finansowe, by Twoja firma nie utraciła zdolności do regulowania zobowiązań. Prowadząc postępowania mediacyjne, restrukturyzacyjne i upadłościowe, dbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne.

Obrony przed komornikiem

Dostałeś wezwanie od komornika? Spodziewasz się, że komornik do Ciebie przyjdzie? Boisz się egzekucji komorniczej? Podejmiemy się obrony Twoich interesów w postępowaniu egzekucyjnym. W Twoim imieniu będziemy negocjować z wierzycielami, bankami, firmami windykacyjnymi. Nasze działania doprowadzą do zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego, wstrzymania czynności komorniczych i uchylenia zajęć egzekucyjnych.

Ochrony majątku przed egzekucją

Jesteśmy ekspertami w zakresie prawa umów i zobowiązań, nieruchomości, postępowania egzekucyjnego. Rozumiemy, że utrata majątku może znacząco wpłynąć na Twoje dalsze losy. Wiemy, jak zabezpieczyć Twój majątek przed wierzycielami i egzekucją komorniczą. Praktyka i znajomość różnych aspektów prawnych pozwala nam skutecznie ochronić Twój majątek.

Poprawy płynności finansowej

Utrata płynności finansowej może poważnie zaburzyć funkcjonowanie firmy. Skumulowanie się nadmiaru zobowiązań i braku zdolności finansowej negatywnie wpływa na relacje z kontrahentami i przyszłość firmy. Jesteśmy ekspertami w zakresie rozwiązywania opisanych powyżej problemów. Poprzez działania prawne, organizacyjne i finansowe poprawiamy Twoje wskaźniki ekonomiczne i gospodarcze. Pomożemy Ci prowadzić biznes w czasach kryzysu, spadku obrotów i nadmiaru zobowiązań. Doradzimy, jak i skąd pozyskać kapitał, aby Twoja firma stanęła na nogi.