Lexadvisor > Specjalizacje prawnicze > Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne

prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne reguluje zawieranie układu przez dłużnika niewypłacalnego lub któremu grozi niewypłacalność z wierzycielami, a także skutki tego układu oraz cały proces działań sanacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 roku. Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku i zmieniła Prawo upadłościowe i naprawcze. Nasza Kancelaria wspiera klienta konkretnymi narzędziami prawnymi, co umożliwia spłacenie zobowiązań, zanim firma straci zdolność do regulacji swoich wierzytelności.

Postępowanie restrukturyzacyjne

Problemy finansowe przedsiębiorstwa wymagają podjęcia zdecydowanych kroków, uzasadnionych w świetle prawa. Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku określa zasady zawierania układu z wierzycielami przez dłużnika. Może to nastąpić na drodze jednej z czterech procedur – samodzielnego zbierania głosów, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub sanacji.

Drogi te przeznaczone są dla dłużników znajdujących się w różnej sytuacji i mają na celu ochronę przed wierzycielami oraz ułatwienie przeprowadzenia naprawy przedsiębiorstwa. Prawo restrukturyzacyjne posiada również pierwszeństwo przed prawem upadłościowym, ponieważ sąd upadłościowy wstrzymuje wniosek o upadłość do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia wniosku restrukturyzacyjnego.

Regulacje prawne w tym zakresie zakładają również, że ochrona dłużnika przed upadłością powinna odbywać się z poszanowaniem interesów wierzycieli.

Cele postępowania restrukturyzacyjnego

Prawo restrukturyzacyjne stawia sobie na celu uniknięcie upadłości dłużnika, co byłoby niekorzystne nie tylko dla samego zainteresowanego, ale również jego wierzycieli, gospodarki oraz rynku pracy. Proces ten może przebiegać na drodze zawarcia układu z wierzycielami lub przeprowadzeniem działań sanacyjnych z uwzględnieniem praw wierzycieli, co jest jednak drogą ostateczną.

Prawo restrukturyzacyjne stwarza więc kilka rozwiązań dla przedsiębiorstw, które utraciły płynność finansową. Restrukturyzacja firmy w pierwszej kolejności chroni przedsiębiorcę przez agresywnymi działaniami jego wierzycieli. Możliwe jest wówczas wstrzymanie postępowania egzekucyjnego oraz uchylenie zajęcia rachunku bankowego.

Przedsiębiorstwo zyskuje więc czas, który jest potrzebny do zmodernizowania polityki operacyjnej firmy, odbudowania stabilnej sytuacji i zaufania kontrahentów oraz poprawy wzajemnych relacji, a także optymalizację zatrudnienia kadry pracowniczej. Jest to również dobry czas na pozyskanie źródeł finansowania z pomocy publicznej.

Z punktu widzenia wierzycieli restrukturyzacja niewypłacalnej firmy jest również zjawiskiem korzystnym, w wyniku którego mogą odzyskać znaczną część swoich należności. Dla porównania ogłoszenie upadłości gwarantuje odzyskanie zaledwie kilku procent należnych środków. Prawo restrukturyzacyjne opiera się więc na zapewnieniu zarówno dłużnikom, jak i ich kontrahentom regulacji prawnych, które umożliwiają restrukturyzację z jednoczesną ochroną praw wierzycieli.

Dodatkowo przedsiębiorstwo po przeprowadzonej restrukturyzacji jest lepiej postrzegane niż firma po ogłoszonej upadłości, w związku z czym ma nadal szanse na rynku gospodarczym. Postępowanie takie jest więc zarówno szybkie, jak i korzystne dla obydwu stron.

Dla kogo restrukturyzacja firmy?

Zdolność do przeprowadzenia restrukturyzacji posiadają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz ułomne osoby prawne, a także spółki z o.o. i spółki akcyjne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Dodatkowo z tego prawa mogą skorzystać również wspólnicy spółek handlowych odpowiadający za zobowiązania spółki oraz wspólnicy spółki partnerskiej. Podstawą do rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego jest niewypłacalność dłużnika albo zagrożenie niewypłacalnością.

Kompleksowa opieka prawna

Przedsiębiorstwa zagrożone koniecznością ogłoszenia upadłości narażone są zarówno na ryzyko podejmowania błędnych decyzji finansowych, jak i również niewłaściwych z punktu widzenia prawa. Nasza kancelaria gwarantuje bezpieczeństwo prawne klienta, reprezentuje go wobec wierzycieli, a także na podstawie dogłębnej analizy indywidualnej sytuacji, tworzy strategię działania dla procesu restrukturyzacyjnego.

W celu wyboru właściwego postępowania restrukturyzacyjnego warto więc nam zaufać i skorzystać z pomocy naszej kancelarii. Dla każdego przedsiębiorstwa dobieramy indywidualną drogę postępowania, dostosowując ją do aktualnej sytuacji klienta. Przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa przeprowadzić można na jednej drodze pozasądowej oraz trzech sądowych.

Postępowanie o zatwierdzenie układu to jedyne postępowanie pozasądowe, w którym pomożemy państwu przeprowadzić restrukturyzację firmy, która ostatecznie zostaje zatwierdzona przez sąd. Wspieramy swoich klientów również na drogach sądowych restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Wybierając przyspieszone postępowanie układowe, dłużnik otrzymuje możliwość zawarcia układu oraz sporządzenia spisu wierzytelności w uproszczonym trybie.

Natomiast postępowanie układowe wymaga sporządzenia oraz zatwierdzenia spisu wierzytelności. Najbardziej skomplikowanym oraz złożonym rozwiązaniem postępowania restrukturyzacyjnego jest postępowanie sanacyjne, które daje możliwość przeprowadzenia przez dłużnika działań sanacyjnych i zawarcie układu po wcześniejszym sporządzeniu oraz zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Zaufaj Kancelarii Prawnej Lexadvisor

Mimo, że restrukturyzacja zadłużenia jest bardzo stresująca dla naszych klientów, to dokładamy wszelkich starań, aby cały proces przebiegał dla nich w miarę możliwości jak najłagodniej. Opieka prawna uwzględniająca wszystkie etapy postępowania nie tylko daje możliwość uniknięcia upadłości, ale również zmniejsza problemy finansowe firmy.

Prawidłowo przeprowadzony proces restrukturyzacji z udziałem pomocy prawnika wspiera przedsiębiorstwo w zachowaniu dobrego imienia i odbudowuje korzystne relacje z kontrahentami oraz innymi podmiotami, które świadczą dla klienta usługi. Warto pamiętać, że bankructwo to rozwiązanie, którego w większości przypadków można uniknąć, a nasza kancelaria wykorzysta w tym celu wszystkie możliwości prawne, gospodarcze i finansowe.

Nasze usługi

Będą dla Ciebie pracować specjaliści od:

Doradztwa prawno-restrukturyzacyjnego

Problemy finansowe wymagają podjęcia odważnych kroków. Doradzając klientom rozwiązania prawne, dostarczamy skuteczne narzędzia, aby zwiększyć pozycję negocjacyjną wobec drugiej strony. Bankructwo to ostateczne rozwiązanie, którego praktycznie zawsze można uniknąć. Wykorzystamy wszystkie możliwości prawne, gospodarcze i finansowe, by Twoja firma nie utraciła zdolności do regulowania zobowiązań. Prowadząc postępowania mediacyjne, restrukturyzacyjne i upadłościowe, dbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne.

Konsulting biznesowy i strategiczny

Dynamiczny rozwój procesów gospodarczych nieustannie polega na zmieniających się regulacjach, trendach rynkowych i ryzykach biznesowych. Prowadzenie przedsiębiorstwa i realizowanie wyznaczonych celów wymaga wiedzy i doświadczenia. Gdy firma rozwija się, potrzeba specjalistów z różnych dziedzin, aby utrzymać się na rynku i stawiać czoła konkurencji. Rozumiejąc te wyzwania w życiu przedsiębiorcy, oddajemy najlepszych ekspertów od prawa, zarządzania, finansów, pozyskiwania kapitału i tworzenia strategii rozwoju w celu realizowania najbardziej ambitnych celów biznesowych. Swoim klientom zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i umiejętność zagłębienia się w stawiane cele, aby nasze wsparcie możliwie najwyższym stopniu odegrało znaczącą rolę w rozwoju przedsiębiorstwa

Upadłości konsumenckiej

Jesteśmy liderem w Polsce pod względem liczby składanych wniosków upadłościowych. W latach 2015-2018 przeprowadziliśmy ponad 200 spraw w sądach w całej Polsce. 8 na 10 klientów naszej kancelarii zleca nam prowadzenie sprawy na pierwszej konsultacji o upadłości. Czym jest upadłość konsumencka? To najlepszy sposób na wyjście z długów i odzyskanie spokoju psychicznego. Jeśli masz problemy finansowe i boisz się o swoją przyszłość, to przyjdź do nas na spotkanie, opowiedz o swoich problemach, a my pokażemy Ci drogę do pozbycia się niewygodnych zobowiązań oraz nieprzyjemnych i stresujących sytuacji. Pomożemy Ci odzyskać wiarę w siebie, ponieważ bycie dłużnikiem to nie wstyd.

Poprawy płynności finansowej

W ramach obszaru usług audytorskich specjalizujemy się w badaniu sprawozdań finansowych, audytach zewnętrznych i wewnętrznych oraz pozostałych usługach realizowanych przez biegłych rewidentów. Badania sprawozdań finansowych kancelaria adresuje do małych i średnich przedsiębiorstw, łącząc badanie sprawozdań finansowych z kompleksową analizą systemów kontrolnych, płynności finansowej oraz ryzyk biznesowych.