> Usługi > Klient indywidualny > Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Dłużnicy, którzy znaleźli się w spirali zadłużenia, nierzadko nie widzą dla siebie drogi wyjścia, co zwykle kończy się egzekucją komorniczą, zlicytowaniem całości majątku za bezcen, a w konsekwencji brakiem perspektyw na lepszą przyszłość dla zadłużonej osoby. Tymczasem polskie prawo przewiduje możliwość wyjścia z długów jeszcze zanim do drzwi zapuka komornik – wystarczy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, która daje realną szansę na skuteczne wydostanie się z pętli zadłużenia. Upadłość konsumencka najbardziej opłaca się osobom, które mają minimum 100 tys. zł zadłużenia. Sprawdź czy możesz skorzystać.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka została przewidziana w polskim prawodawstwie jako rozwiązanie dla tych konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), którzy nie są w stanie poradzić sobie ze spłatą zobowiązań finansowych wobec wierzycieli. W toku postępowania upadłościowego sąd ustala realny plan spłaty zaległości, opierając się na aktualnie uzyskiwanych przez dłużnika dochodach i posiadanym przez niego majątku. Na skutek ogłoszenia upadłości konsumenckiej część istniejących zobowiązań jest umarzana, a w niektórych przypadkach możliwe jest nawet umorzenie całości długów. Z upadłości konsumenckiej korzystają konsumenci, ale jest to też efektywny sposób na oddłużenie zobowiązań firmowych.

Podstawa prawna dla postępowania upadłościowego

Podstawę prawną dla tego rodzaju postępowań stanowi ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. 2003 r. Nr 60, poz. 535 ze zmianami), która precyzuje, kto i w jakich okolicznościach może się ubiegać o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jakie warunki oraz wymagania należy spełnić i jakie są konsekwencje skutecznego przeprowadzenia postępowania upadłościowego. Dla konsumentów, czyli osób które nie prowadzą działalności gospodarczej lub które prowadziły działalność i ją zamknęły, przewiduje się postępowanie upadłościowe, którego celem jest oddłużenie zobowiązań przy bardzo korzystnym zastosowaniu planu spłaty, który w niewielkim stopniu obciąża budżet domowy.

Jakie warunki muszę spełnić aby przeprowadzić upadłość konsumencką?

Aby możliwe było ogłoszenie przez sąd upadłości konsumenckiej danej osoby, niezbędne jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:

 • centrum spraw życiowych dłużnika (miejsce stałego pobytu i zamieszkania) musi znajdować się w Polsce,
 • dłużnik nie może prowadzić działalności gospodarczej (nigdy nie był lub przestał być przedsiębiorcą na co najmniej 1 rok przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką),
 • dłużnik jest niewypłacalny, czyli trwale niezdolny do spłaty swoich zobowiązań finansowych,
 • dłużnik nie doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie ani przez rażące niedbalstwo (tzn. dochował podstawowych standardów zachowania, stosowanych w przypadku zaciągania zobowiązań pieniężnych i zarządzania własnymi finansami),
 • wobec dłużnika nie toczyło się w ciągu 10 lat przed złożeniem bieżącego wniosku żadne konsumenckie postępowanie upadłościowe ani sąd nie orzekł, iż dłużnik dokonywał czynności, które miały na celu pokrzywdzenie wierzycieli (np. darowizn nieruchomości osobom bliskim w celu uniknięcia sprzedaży ich na poczet zaległych płatności),
 • w ciągu 10 lat przed złożeniem bieżącego wniosku dłużnikowi nie zostały umorzone żadne zobowiązania w ramach upadłości konsumenckiej (wyjątkiem jest sytuacja, gdy przeprowadzenie postępowania upadłościowego wynika ze względów humanitarnych albo względów słuszności).

Konsekwencje i skutki postępowania

Bezpośrednim następstwem postępowania upadłościowego dla konsumenta jest przekazanie nadzoru nad jego majątkiem oraz dochodami syndykowi. Jeśli chodzi o pieniądze na koncie bankowym, to są one chronione przez przekazaniem na poczet długów w wysokości do około 1350 zł, wszelkie nadwyżki ponad tę kwotę są gromadzone przez syndyka na spłaty należności wierzycielom. Natomiast w przypadku majątku w rodzaju nieruchomości (dom, mieszkanie, działka budowlana itp.) czy pojazdów mechanicznych albo innych składowych wykazanych przez dłużnika jako należące do niego, również podlegają one nadzorowi ze strony syndyka i mogą zostać przeznaczone na sprzedaż, by z uzyskanej kwoty pokryć długi.

Jak widać, na skutek ogłoszenia upadłości dłużnik przestaje swobodnie rozporządzać posiadanym majątkiem oraz dochodami, nie może również na własną rękę zawierać żadnych umów konsumenckich (np. ratalnych czy kredytowych) – każdorazowo wymagana jest zgoda syndyka. Ponadto dłużnik ma obowiązek informowania syndyka o każdej zmianie miejsca pracy oraz o zmianie wysokości osiąganych dochodów (mowa zarówno o zwiększeniu, jak i zmniejszeniu zarobków).

Zanim procedura ogłoszenia upadłości zostanie ostatecznie zakończona, następuje ustalenie planu spłaty długów wobec wierzycieli. Za stworzenie takiego planu jest odpowiedzialny syndyk, który ustala go w oparciu o informacje co do kwot długu oraz bieżącego stanu finansów dłużnika (dochody oraz posiadany majątek). Opracowany plan jest przedstawiany sądowi, który go zatwierdza i od tego momentu dłużnik ma 3 lata (36 miesięcy) na spłatę długów zgodnie z zatwierdzonym planem.

W przypadku, gdy po spłacaniu długów w wyznaczonym czasie dłużnik nadal posiada zobowiązania wobec wierzycieli, są one umarzane, a sąd weryfikuje, czy plan spłaty został wykonany w całości. Jeśli tak, procedura upadłości konsumenckiej na tym się kończydłużnik nie posiada aktualnych długów.

Innych negatywnych konsekwencji ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie ma. Sprawdź czy możesz skorzystać.

 

upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to rozwiązanie dla osób będących w poważnych tarapatach finansowych. Sprawdź możliwości naszej kancelarii.

Jak złożyć wniosek o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Pierwszym krokiem jest złożenie właściwie wypełnionego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w odpowiednim sądzie rejonowym – tym, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Obecnie wniosek o ogłoszenie upadłości składa się poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych Portalu Rejestrów Sądowych – specjalną platformę internetową.

Wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek o upadłość konsumencką musi zawierać następujące informacje:

 • dane identyfikacyjne, czyli imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby zadłużonej lub numer, pod którym dłużnik figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeżeli osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką nie posiada żadnego numeru ewidencyjnego, należy podać informacje, które pozwolą zidentyfikować dłużnika w sposób jednoznaczny i wykluczający pomyłkę;
 • miejsce zamieszkania lub adres siedziby;
 • dane pełnomocnika albo przedstawiciela ustawowego, gdy dłużnik ich posiada;
 • wskazanie głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika;
 • pełny i zgodny z aktualnym stanem faktycznym wykaz majątku wraz z jego szacowaną wartością, a także adres, pod którym ten majątek się znajduje (w przypadku kont bankowych należy podać ich numery);
 • spis wierzycieli, zawierający dane identyfikacyjne (adresy) wierzycieli, kwoty zadłużenia wobec każdego z nich, a także określenie terminów spłaty poszczególnych zaległości;
 • określenie wierzytelności spornych (jeśli takie istnieją – w tym przypadku konieczne jest też zaznaczenie, w jakim zakresie dłużnik nie uznaje tych wierzytelności);
 • lista zabezpieczeń dokonanych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia (szczególnie zastawów oraz hipotek);
 • oświadczenie dotyczące spłat zaległych należności, które zostały dokonane w terminie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o upadłość;
 • spis osób i instytucji mających długi wobec osoby składającej wniosek (jeśli takie istnieją), ich adresy, kwoty należności wraz z datami ich powstania oraz określeniem terminu zapłaty;
 • wykaz tytułów egzekucyjnych i wykonawczych przeciwko dłużnikowi (jeśli istnieją);
 • dane o wszelkiego rodzaju postępowaniach dotyczących majątku dłużnika;
 • okoliczności uzasadniające złożenie wniosku i wszystkie dokumenty, które je potwierdzają;
 • wskazanie, czy dłużnik jest spółką publiczną oraz jakiemu systemowi płatności albo rozrachunku papierów wartościowych podlega (polskiemu czy zagranicznemu).

Jeśli wniosek o upadłość konsumencką jest składany przez wierzyciela, musi on dołączyć do wniosku dokumenty, które potwierdzają daną wierzytelność.

Koszty związane z postępowaniem upadłościowym

Na koszty postępowania upadłościowego składają się koszty sądowe oraz wynagrodzenie dla kancelarii. Podstawowym kosztem związanym z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej jest opłata za złożenie wniosku, która wynosi 30 zł. Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy o upadłość konsumencką zawsze jest ustalane indywidualnie z każdym klientem.

Kolejnym kosztem dla osoby, starającej się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jest wynagrodzenie dla syndyka, które ustala sąd w oparciu o zapisy prawa upadłościowego. W praktyce oznacza to, że wynagrodzenie syndyka może wynosić od 25 do 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (w wyjątkowych przypadkach sąd może podnieść wysokość tego wynagrodzenia do 400% tej kwoty – dzieje się tak zwykle wtedy, gdy jest wielu wierzycieli, a samo postępowanie jest skomplikowane i wymaga dużego nakładu pracy).

Tę część kosztów może tymczasowo pokryć Skarb Państwa – zostaną one uregulowane z masy upadłościowej konsumenta, a jeśli się tak nie stanie (bo dłużnik nie miał wystarczającego majątku), zwrot tych kosztów na rzecz Skarbu Państwa będzie uwzględniony w planie spłaty wierzycieli. W przypadku umorzenia przez sąd zobowiązań konsumenta, który ogłosił upadłość, umorzeniu ulegają także koszty postępowania pokryte przez Skarb Państwa.

Procedura upadłości konsumenckiej z zachowaniem mieszkania czy domu

Czasem konsument potrzebuje przeprowadzić upadłość konsumencką i pozbyć się długów, ale posiada majątek jak np. mieszkanie, dom czy inny wartościowy składnik majątkowy. Zgodnie z ogólnymi przepisami upadłości konsumenckiej majątek konsumenta jest sprzedawany, a uzyskane pieniądze idą na spłatę długów. Generalnie uważamy, że decyzja o sprzedaży majątku poprzez upadłość konsumencka ma sens wtedy, gdy kwota zadłużenia przekracza wartość majątku. Są jednak takie sytuacje, gdy trzeba ogłosić upadłość, konsument posiada majątek, ale wartość tego majątku jest wyższa niż kwota zadłużenia. Jest to bardzo skomplikowana sytuacja, ale nasza dotychczasowa praktyka pozwala dać gwarancję klientowi, że możliwe jest oddłużenie poprzez upadłość konsumencką i uniknięcie sprzedaży nieruchomości. Podstawą prawną takiego przekonania są przepisy upadłościowe, które pozwalają na złożenie wniosku o wyłączenie z masy upadłości danego składnika majątkowego.

Dlaczego warto zgłosić się do Kancelarii Prawnej LEXADVISOR?

W obszarze doradztwa upadłościowego jesteśmy niekwestionowanym liderem – w ostatnich 7 latach (2015-2022) przeprowadziliśmy z powodzeniem ponad 500 spraw upadłościowych, oddłużając konsumentów na ponad 200 mln zł. Doskonale znamy rynek, naszymi klientami były osoby z bardzo wielu, różnych zawodów, mamy ogromne doświadczenie w tworzeniu skutecznych strategii prowadzenia postępowań upadłościowych, a co najważniejsze: podchodzimy do problemów naszych klientów ze zrozumieniem i pewnością, że każdy dłużnik może wyjść z długów.

Dzięki temu nasi klienci rekrutują się z różnych grup społecznych (są to m.in. osoby pracujące w wieku 25-40 lat, osoby z doświadczeniem zawodowym powyżej 40 lat, osoby po rozwodzie, pracownicy fizyczni, biurowi, pracownicy służb mundurowych, osoby na stanowiskach kierowniczych, byli przedsiębiorcy, emeryci, a nawet bezrobotni, ale łączy ich jedno – wszystkim skutecznie pomogliśmy przerwać spiralę zadłużenia, stanąć na nogi i rozpocząć nowe życie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Wszystkie osoby, które chcą się dowiedzieć więcej na temat tego, jak ogłosić upadłość konsumencką, zapraszamy na wstępną konsultację – zapoznamy się z Państwa sytuacją i zaproponujemy najlepsze możliwe rozwiązania w danym przypadku. Upadłość konsumencka to nie jedyne rozwiązanie w celu wyjścia z długów, ale skoro już pojawiają się tak głębokie problemy finansowe, to warto podjąć jakiekolwiek działania, aby uratować to, co jest jeszcze do uratowania. ⠀

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (31 - liczba głosów, średnia: 4,00 z 5)
Loading...