Lexadvisor > Usługi > Usługi prawne dla konsumentów > Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Dłużnicy, którzy znaleźli się w spirali zadłużenia, nierzadko nie widzą dla siebie drogi wyjścia, co zwykle kończy się egzekucją komorniczą, zlicytowaniem całości majątku za bezcen oraz brakiem perspektyw na lepszą przyszłość dla zadłużonej osoby. Tymczasem polskie prawo przewiduje możliwość wyjścia z długów jeszcze zanim do drzwi zastuka komornik – wystarczy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, która daje realną szansę na skuteczne wydostanie się z pętli zadłużenia.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka została przewidziana w polskim prawodawstwie jako rozwiązanie dla tych konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), którzy nie są w stanie poradzić sobie ze spłatą zobowiązań finansowych wobec wierzycieli. W toku postępowania upadłościowego sąd ustala realny plan spłaty zaległości, opierając się na aktualnie uzyskiwanych przez dłużnika dochodach i posiadanym przez niego majątku. Na skutek ogłoszenia upadłości konsumenckiej część istniejących zobowiązań jest umarzana, a w niektórych przypadkach możliwe jest nawet umorzenie całości długów.

Podstawa prawna dla postępowania upadłościowego

Podstawę prawną dla tego rodzaju postępowań stanowi ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2003 r. Nr 60, poz. 535 ze zmianami), która precyzuje, kto i w jakich okolicznościach może się ubiegać o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jakie warunki oraz wymagania należy spełnić i jakie są konsekwencje skutecznego przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

Jakie warunki muszę spełnić w upadłości konsumenckiej?

Aby możliwe było ogłoszenie przez sąd upadłości konsumenckiej danej osoby, niezbędne jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:

 • centrum spraw życiowych dłużnika (miejsce stałego pobytu i zamieszkania) musi znajdować się w Polsce,
 • dłużnik nie może prowadzić działalności gospodarczej (nigdy nie był lub przestał być przedsiębiorcą na co najmniej 1 rok przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką),
 • dłużnik jest niewypłacalny, czyli trwale niezdolny do spłaty swoich zobowiązań finansowych,
 • dłużnik nie doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie ani przez rażące niedbalstwo (tzn. dochował podstawowych standardów zachowania, stosowanych w przypadku zaciągania zobowiązań pieniężnych i zarządzania własnymi finansami),
 • wobec dłużnika nie toczyło się w ciągu 10 lat przed złożeniem bieżącego wniosku żadne konsumenckie postępowanie upadłościowe ani sąd nie orzekł, iż dłużnik dokonywał czynności, które miały na celu pokrzywdzenie wierzycieli (np. darowizn nieruchomości osobom bliskim w celu uniknięcia sprzedaży ich na poczet zaległych płatności),
 • w ciągu 10 lat przed złożeniem bieżącego wniosku dłużnikowi nie zostały umorzone żadne zobowiązania w ramach upadłości konsumenckiej (wyjątkiem jest sytuacja, gdy przeprowadzenie postępowania upadłościowego wynika ze względów humanitarnych albo względów słuszności).

Konsekwencje i skutki postępowania

Bezpośrednim następstwem postępowania upadłościowego dla konsumenta jest przekazanie nadzoru nad jego majątkiem oraz dochodami syndykowi. Jeśli chodzi o pieniądze na koncie bankowym, to są one chronione przez przekazaniem na poczet długów w wysokości do około 1350 zł, wszelkie nadwyżki ponad tę kwotę są gromadzone przez syndyka na spłaty należności wierzycielom. Natomiast w przypadku majątku w rodzaju nieruchomości (dom, mieszkanie, działka budowlana itp.) czy pojazdów mechanicznych albo innych składowych wykazanych przez dłużnika jako należące do niego, również podlegają one nadzorowi ze strony syndyka i mogą zostać przeznaczone na sprzedaż, by z uzyskanej kwoty pokryć długi.

Jak widać, na skutek ogłoszenia upadłości dłużnik przestaje swobodnie rozporządzać posiadanym majątkiem oraz dochodami, nie może również na własną rękę zawierać żadnych umów konsumenckich (np. ratalnych czy kredytowych) – każdorazowo wymagana jest zgoda syndyka. Ponadto dłużnik ma obowiązek informowania syndyka o każdej zmianie miejsca pracy oraz o zmianie wysokości osiąganych dochodów (mowa zarówno o zwiększeniu, jak i zmniejszeniu zarobków).

Zanim procedura ogłoszenia upadłości zostanie ostatecznie zakończona, następuje ustalenie planu spłaty długów wobec wierzycieli. Za stworzenie takiego planu jest odpowiedzialny syndyk, który ustala go w oparciu o informacje co do kwot długu oraz bieżącego stanu finansów dłużnika (dochody oraz posiadany majątek). Opracowany plan jest przedstawiany sądowi, który go zatwierdza i od tego momentu dłużnik ma 3 lata (36 miesięcy) na spłatę długów zgodnie z zatwierdzonym planem.

W przypadku, gdy po spłacaniu długów w wyznaczonym czasie dłużnik nadal posiada zobowiązania wobec wierzycieli, są one umarzane, a sąd weryfikuje, czy plan spłaty został wykonany w całości. Jeśli tak, procedura upadłości konsumenckiej na tym się kończydłużnik nie posiada aktualnych długów, jednak figuruje w rejestrze Biura Informacji Kredytowej (rubryka „Upadłości konsumenckie”), co wiąże się z utrudnionym dostępem do pożyczek i kredytów oraz płatności ratalnych.

Innych negatywnych konsekwencji ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie ma.

upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to rozwiązanie dla osób będących w poważnych tarapatach finansowych. Sprawdź możliwości naszej kancelarii.

Jak złożyć wniosek o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Pierwszym krokiem jest złożenie właściwie wypełnionego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w odpowiednim sądzie rejonowym – tym, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Co bardzo ważne, należy użyć do tego aktualnego formularza, który jest udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (na stronie głównej należy wybrać zakładkę „Działalność”, następnie „Broszury i publikacje”, a później „Upadłość konsumencka”).

Wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek o upadłość konsumencką musi zawierać następujące informacje:

 • dane identyfikacyjne, czyli imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby zadłużonej lub numer, pod którym dłużnik figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeżeli osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką nie posiada żadnego numeru ewidencyjnego, należy podać informacje, które pozwolą zidentyfikować dłużnika w sposób jednoznaczny i wykluczający pomyłkę;
 • miejsce zamieszkania lub adres siedziby;
 • dane pełnomocnika albo przedstawiciela ustawowego, gdy dłużnik ich posiada;
 • wskazanie głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika;
 • pełny i zgodny z aktualnym stanem faktycznym wykaz majątku wraz z jego szacowaną wartością, a także adres, pod którym ten majątek się znajduje (w przypadku kont bankowych należy podać ich numery);
 • spis wierzycieli, zawierający dane identyfikacyjne (adresy) wierzycieli, kwoty zadłużenia wobec każdego z nich, a także określenie terminów spłaty poszczególnych zaległości;
 • określenie wierzytelności spornych (jeśli takie istnieją – w tym przypadku konieczne jest też zaznaczenie, w jakim zakresie dłużnik nie uznaje tych wierzytelności);
 • lista zabezpieczeń dokonanych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia (szczególnie zastawów oraz hipotek);
 • oświadczenie dotyczące spłat zaległych należności, które zostały dokonane w terminie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o upadłość;
 • spis osób i instytucji mających długi wobec osoby składającej wniosek (jeśli takie istnieją), ich adresy, kwoty należności wraz z datami ich powstania oraz określeniem terminu zapłaty;
 • wykaz tytułów egzekucyjnych i wykonawczych przeciwko dłużnikowi (jeśli istnieją);
 • dane o wszelkiego rodzaju postępowaniach dotyczących majątku dłużnika;
 • okoliczności uzasadniające złożenie wniosku i wszystkie dokumenty, które je potwierdzają;
 • wskazanie, czy dłużnik jest spółką publiczną oraz jakiemu systemowi płatności albo rozrachunku papierów wartościowych podlega (polskiemu czy zagranicznemu).

Jeśli wniosek o upadłość konsumencką jest składany przez wierzyciela, musi on dołączyć do wniosku dokumenty, które potwierdzają daną wierzytelność.

Koszty związane z postępowaniem upadłościowym

Podstawowym kosztem związanym z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej jest opłata za złożenie wniosku, która wynosi 30 zł. Co ważne, dłużnik niezdolny do jej zapłaty może zostać z niej zwolniony przez sąd, ale wyłącznie po złożeniu przez dłużnika prośby o zwolnienie z kosztów sądowych.

Kolejnym kosztem dla osoby, starającej się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jest wynagrodzenie dla syndyka, które ustala sąd w oparciu o zapisy prawa upadłościowego. W praktyce oznacza to, że wynagrodzenie syndyka może wynosić od 25 do 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (w wyjątkowych przypadkach sąd może podnieść wysokość tego wynagrodzenia do 400% tej kwoty – dzieje się tak zwykle wtedy, gdy jest wielu wierzycieli, a samo postępowanie jest skomplikowane i wymaga dużego nakładu pracy).

Tę część kosztów może tymczasowo pokryć Skarb Państwa – zostaną one uregulowane z masy upadłościowej konsumenta, a jeśli się tak nie stanie (bo dłużnik nie miał wystarczającego majątku), zwrot tych kosztów na rzecz Skarbu Państwa będzie uwzględniony w planie spłaty wierzycieli. W przypadku umorzenia przez sąd zobowiązań konsumenta, który ogłosił upadłość, umorzeniu ulegają także koszty postępowania pokryte przez Skarb Państwa.

Należy też brać pod uwagę koszty związane z obsługą prawną, prowadzoną przez kancelarię, ale w tym przypadku wysokość honorarium za usługi zawsze jest ustalana indywidualnie z każdym klientem.

Dlaczego warto zgłosić się do Kancelarii Prawnej LEXADVISOR?

W obszarze doradztwa upadłościowego jesteśmy niekwestionowanymi liderami – tylko w ciągu ostatnich 3 lat (2015-2018) przeprowadziliśmy z powodzeniem ponad 200 spraw upadłościowych, oddłużając konsumentów na ponad 100 mln zł. Doskonale znamy rynek, mamy ogromne doświadczenie w tworzeniu skutecznych strategii prowadzenia postępowań upadłościowych, a co najważniejsze: podchodzimy do problemów naszych klientów ze zrozumieniem i pewnością, że każdy dłużnik może wyjść ze swoich długów.

Dzięki temu nasi klienci rekrutują się z różnych grup społecznych (są to m.in. emeryci, osoby po rozwodach, bezrobotni, osoby na stanowiskach kierowniczych czy byli przedsiębiorcy), ale łączy ich jedno – wszystkim skutecznie pomogliśmy przerwać spiralę zadłużenia, stanąć na nogi i rozpocząć nowe życie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Wszystkie osoby, które chcą się dowiedzieć więcej na temat tego, jak ogłosić upadłość konsumencką, zapraszamy na wstępną konsultację – zapoznamy się z Państwa sytuacją i zaproponujemy najlepsze możliwe rozwiązania w danym przypadku.

 

 

Procedura oddłużenia zobowiązań dla konsumentów

Spłacasz swoje długi częściowo tylko przez okres 3 lat, a reszta jest umorzona. Pod nadzorem sądu dogadujesz się z wierzycielami. Dzięki upadłości konsumenckiej pozbywasz się komornika. Nasza kancelaria przeprowadzi z Tobą wszystkie czynności, będziemy reprezentować Cię w sądzie oraz przed wierzycielami. W latach 2015-2018 uzyskaliśmy ponad 200 korzystnych orzeczeń o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Do tej pory oddłużyliśmy zobowiązania konsumentów na ok. 100 mln zł.

Upadłość konsumencka dla osób objętych przepisami tzw. ustawy dezubekizacyjnej

1 października 2017 roku wchodzą w życie przepisy tzw. ustawy dezubekizacyjnej (Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin; Dz.U 2016, poz. 2270). Celem tej ustawy jest obniżenie emerytur osobom, które zgodnie z brzmieniem ustawy „wykonywały pracę na rzecz totalitarnego państwa w latach 1944-1990”, pracując w służbach mundurowych określonych w tej ustawie.

Skutki ustawy są bardzo dotkliwe dla emerytów. Wysokość emerytur została obniżona do kwoty 2100 zł brutto. W wielu przypadkach stanowi to radykalną zmianę w dochodach. Emeryci posiadający różne zobowiązania finansowe i kredytowe wskutek obniżenia emerytury mogą nie poradzić sobie z powstałą sytuacją i terminowym regulowaniem zobowiązań. Obniżenie emerytur, co w wielu przypadkach oznacza zmniejszenie dochodu nawet o połowę, uniemożliwia wykonywanie zobowiązań zaciągniętych w bankach czy instytucjach finansowych. Wejście w życie przepisów tzw. ustawy dezubekizacyjnej otwiera drogę dla emerytów objętych przepisami ustawy do przeprowadzenia upadłości konsumenckiej w celu oddłużenia zobowiązań i uniknięcia negatywnych skutków problemów finansowych.

Kancelaria Prawna LEXADVISOR podejmuje się pomocy prawnej dla emerytów objętych zakresem tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Zapewniamy doradztwo prawne, którego celem jest ustalenie możliwości prawnych przeprowadzenia upadłości konsumenckiej. Dla emerytów, których świadczenia zostały radykalnie obniżone, istnieje szansa uzyskania orzeczenia o upadłości konsumenckiej, co pozwoli na umorzenie znacznej części zobowiązań. Nasza kancelaria opracowała indywidualny program postępowania wobec tych osób. Zapewniamy klientowi pełną obsługę prawną od wstępnej porady na temat możliwości oddłużenia zobowiązań, poprzez opracowanie wniosku o upadłość i reprezentowanie w postępowaniu przed sądem oraz dalsze czynności po ogłoszeniu upadłości.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (23 - liczba głosów, średnia: 4,35 z 5)
Loading...