Lexadvisor > Usługi > Dla firm > Spółki prawa handlowego

Spółki prawa handlowego

Tworzenie spółek

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną przy zakładaniu każdego rodzaju spółek prawa handlowego. Doradzamy przy tworzeniu podmiotu gospodarczego, zmianach organizacyjnych oraz przekształceniu działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Przy okazji tworzenia podmiotu gospodarczego oceniamy dane przedsięwzięcie pod względem prawnym, podatkowym i biznesowym, mając na uwadze zabezpieczenie interesów klienta. Wskazujemy potencjalne skutki podejmowanych decyzji prawno-gospodarczych. Wraz z rejestracją spółki naszym klientom możemy zaproponować pełną obsługę spółki: doradztwo prawne, usługi księgowe, wirtualne biuro.

Likwidacja spółek

Zajmujemy się obsługą prawną przy likwidacji spółek prawa handlowego. Rozwiązanie spółki wynika z przyczyn przewidzianych w statucie spółki, uchwały zgromadzenia wspólników czy akcjonariuszy, ogłoszenia upadłości lub innych przyczyn przewidzianym prawem. Likwidację spółki przeprowadzają likwidatorzy, którzy powinni podjąć czynności likwidacyjne, takie jak: zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku spółki. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru.

W praktyce wszystkie te czynności wymagają udziału profesjonalisty, który w sposób prawidłowy pod względem prawnym i merytorycznym doradzi i pokieruje procedurą likwidacji spółki. Kancelaria LEXADVISOR obsługuje spółki, które przeznaczone są do likwidacji.

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

Procedura przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową polega na przeniesieniu firmy, majątku i zobowiązań takiej działalności do spółki z o.o. lub akcyjnej.
W szczególności jest to potrzebne, jeśli przedsiębiorca przewidując rozszerzenie swojej działalności chciałby zachować  posiadane licencje, koncesje, zezwolenia związane z prowadzoną działalnością. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Osoba fizyczna, będąca przedsiębiorcą, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej. Do przekształcenia przedsiębiorcy wymaga się: sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta; złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy; powołania członków organów spółki przekształconej; zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej; dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zespół Kancelarii LEXADVISOR jest gotowy do świadczenia wysokiej jakości usługi polegającej na przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę kapitałową. Gwarancja rzetelności i profesjonalizmu wynika z dotychczasowych doświadczeń i rekomendacji zadowolonych klientów.

Nasze usługi

Będą dla Ciebie pracować specjaliści od:

Doradztwa prawno-restrukturyzacyjnego

Problemy finansowe wymagają podjęcia odważnych kroków. Doradzając klientom rozwiązania prawne, dostarczamy skuteczne narzędzia, aby zwiększyć pozycję negocjacyjną wobec drugiej strony. Bankructwo to ostateczne rozwiązanie, którego praktycznie zawsze można uniknąć. Wykorzystamy wszystkie możliwości prawne, gospodarcze i finansowe, by Twoja firma nie utraciła zdolności do regulowania zobowiązań. Prowadząc postępowania mediacyjne, restrukturyzacyjne i upadłościowe, dbamy o Twoje bezpieczeństwo prawne.

Obrony przed komornikiem

Dostałeś wezwanie od komornika? Spodziewasz się, że komornik do Ciebie przyjdzie? Boisz się egzekucji komorniczej? Podejmiemy się obrony Twoich interesów w postępowaniu egzekucyjnym. W Twoim imieniu będziemy negocjować z wierzycielami, bankami, firmami windykacyjnymi. Nasze działania doprowadzą do zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego, wstrzymania czynności komorniczych i uchylenia zajęć egzekucyjnych.

Ochrony majątku przed egzekucją

Jesteśmy ekspertami w zakresie prawa umów i zobowiązań, nieruchomości, postępowania egzekucyjnego. Rozumiemy, że utrata majątku może znacząco wpłynąć na Twoje dalsze losy. Wiemy, jak zabezpieczyć Twój majątek przed wierzycielami i egzekucją komorniczą. Praktyka i znajomość różnych aspektów prawnych pozwala nam skutecznie ochronić Twój majątek.

Poprawy płynności finansowej

Utrata płynności finansowej może poważnie zaburzyć funkcjonowanie firmy. Skumulowanie się nadmiaru zobowiązań i braku zdolności finansowej negatywnie wpływa na relacje z kontrahentami i przyszłość firmy. Jesteśmy ekspertami w zakresie rozwiązywania opisanych powyżej problemów. Poprzez działania prawne, organizacyjne i finansowe poprawiamy Twoje wskaźniki ekonomiczne i gospodarcze. Pomożemy Ci prowadzić biznes w czasach kryzysu, spadku obrotów i nadmiaru zobowiązań. Doradzimy, jak i skąd pozyskać kapitał, aby Twoja firma stanęła na nogi.